പ്രായമായവരിലെ ഓര്‍മ്മക്കുറവും ശാരീരിക ബന്ധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്?

പ്രായമായവരിലെ ഓര്‍മ്മക്കുറവും ശാരീരിക ബന്ധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്?

ഓർമ്മക്കുറവ് പ്രായമായവരിൽ ഒരു സാധാരണ ആശങ്കയാണ്, കൂടാതെ പല ഘടകങ്ങളും വൈജ്ഞാനിക തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും. പ്രായമായവരിൽ ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനവും വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമീപകാല പഠനങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെമ്മറി പ്രകടനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരിൽ. എന്നിരുന്നാലും, മധ്യവയസ്സിലെ കുറഞ്ഞ ലൈം,ഗിക സംതൃപ്തി ഭാവിയിലെ വൈജ്ഞാനിക തകർച്ചയുടെ മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളമായി വർത്തിച്ചേക്കാം.

ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനവും വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനവും

പബ്‌മെഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഭാവി പഠനം, ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനവും പങ്കാളി ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനത്തിനിടയിലെ വൈകാരിക അടുപ്പവും പ്രായപൂർത്തിയായവരിലെ വൈജ്ഞാനിക തകർച്ചയുമായി (എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി പ്രകടനം) ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു. കൂടുതൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പങ്കാളികളുമായുള്ള ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വൈകാരിക അടുപ്പവും മികച്ച മെമ്മറി പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി. ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനവും മെമ്മറി പ്രകടനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാമ്പിളിലെ പഴയ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ ശക്തമായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മെമ്മറി പ്രകടനം മോശമായി, എന്നാൽ മെമ്മറി പ്രകടനത്തിലെ മാറ്റം ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനവുമായോ പങ്കാളി ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനത്തിനിടയിലെ വൈകാരിക അടുപ്പവുമായോ ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്.

പിഎംസി ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ, പ്രായമായ പുരുഷന്മാരിൽ ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Old Happy Old Happy

കുറഞ്ഞ ലൈം,ഗിക സംതൃപ്തിയും വൈജ്ഞാനിക തകർച്ചയും

പെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവേഷകർ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പഠനം 56 മുതൽ 68 വയസ്സുവരെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് പുരുഷന്മാരിൽ ഉദ്ധാരണശേഷി, ലൈം,ഗിക സംതൃപ്തി, അറിവ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തി. ലൈം,ഗിക സംതൃപ്തിയും ഉദ്ധാരണ പ്രവർത്തനവും കുറയുന്നത് ഭാവിയിലെ മെമ്മറി നഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി. 56 മുതൽ 68 വയസ്സുവരെയുള്ള 12 വർഷത്തിനിടയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വൈജ്ഞാനിക മാറ്റങ്ങൾ ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചു, ചെറുപ്പത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വൈജ്ഞാനിക കഴിവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഉദ്ധാരണ പ്രവർത്തനവും ലൈം,ഗിക സംതൃപ്തിയും കോഗ്നിഷനോടൊപ്പം അളക്കുന്നത്, പുരുഷന്മാരുടെ ലൈം,ഗിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വയം റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത മൂല്യനിർണ്ണയമായ ഉദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻഡക്‌സ് ഉപയോഗിച്ചാണ്.

പ്രായമായവരിൽ ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനവും വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ, ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനവും മെമ്മറി നഷ്ടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മധ്യവയസ്സിലും അതിനുശേഷവും ലൈം,ഗിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പഠനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. മധ്യവയസ്സിലെ കുറഞ്ഞ ലൈം,ഗിക സംതൃപ്തി ഭാവിയിലെ ഓർമ്മക്കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും ‘സെ,ക്‌സും’ ‘അടുപ്പവും’ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഡിമെൻഷ്യയുമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

loader