ഇത്തരം വിചിത്രമായ ജോലികൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളാണ് ശമ്പളം.

ജോലിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പലരും എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ധ്യാപനം പോലുള്ള പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ പാതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചില ജോലികൾക്ക് ആളുകൾ കുറവാണ് കൂടാതെ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ജോലികൾ അസാധാരണമായി …