ഭക്ഷണത്തിൽ മോര് കൂട്ടുന്നവർ തീർച്ചയായും ഈ കാര്യം അറിയണം.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത പാലുൽപ്പന്നമാണ് മോര്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ഒരു ജനപ്രിയ പാനീയമാണ്, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, മോര് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അറിയാത്ത നിരവധി ആളുകൾ …