ഈ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്ക് അപകടകാരികളാണ്, ഇന്ന് തന്നെ അകലം പാലിക്കുക

ചാണക്യ നീതിയിൽ ഇത്തരം സ്ത്രീകളെ സ്വഭാവമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ഒരു ദേവതയെ പോലെയാണ്, അവളുടെ ഓരോ ചുവടും കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനാണ്, അവൾ സമൂഹത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം സംരക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ, അവളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ അപകർഷത കാരണം, കുടുംബത്തിന്റെ ബഹുമാനം വെക്കുന്നു എന്ന് ചാണക്യ പറയുന്നു. ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്നേഹം ആവശ്യമില്ല.

ചാണക്യ നിതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സ്ത്രീകളെ അവരുടെ മുഖം, പെരുമാറ്റം, ചിന്തകൾ, ശരീരഘടന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയും. ഏതുതരം സ്ത്രീയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത്, ഒരു വശത്ത്, സ്ത്രീകളെ ദേവതകളായി കണക്കാക്കുന്നു, മറുവശത്ത്, അത്തരം കാരണങ്ങളാൽ അത്തരം സ്ത്രീകൾ വെറുപ്പിന് കാരണമാകുന്നു.

Woman Woman

ചാണക്യനീതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ചെറുവിരലോ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാൽവിരലോ നിലത്ത് തൊടാൻ കഴിയാത്തതോ തള്ളവിരലിനോട് ചേർന്നുള്ള കാൽവിരലിന് നീളമുള്ളതോ ആയ ഒരു സ്ത്രീ, അത്തരം സ്ത്രീകൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് സ്വഭാവം മാറ്റുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീകൾ സ്വഭാവത്താൽ വളരെ ദേഷ്യക്കാരും നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുമാണ്.

കാലുകളുടെ പിൻഭാഗം വളരെ കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വീടിന് അശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു, നേരെമറിച്ച്, അവളുടെ കാലുകളുടെ പിൻഭാഗം വളരെ മെലിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അവൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കണം, അത്തരമൊരു സ്ത്രീ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ് ഒരു ഘടികാരം പോലെയാണ്.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലും അവശതയിലും കഴിയുന്നു.ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയർ നീളം കൂടിയാൽ അത് ദൗർഭാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.നെറ്റിക്ക് നീളം കൂടിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ അവളുടെ അളിയന് അശുഭമാണ്.

കാക്ക, പാമ്പ്, മൂങ്ങ, ചെന്നായ തുടങ്ങിയ മാംസഭുക്കുകളായ പക്ഷിയെപ്പോലെയോ മൃഗത്തെപ്പോലെയോ ഉള്ള കൈപ്പത്തിയിൽ ഒരു ചിഹ്നമുള്ള സ്ത്രീയെ സങ്കടങ്ങൾ വേ, ട്ടയാടുന്നു, അത്തരമൊരു സ്ത്രീയെ ജീവിത സന്തോഷവും സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, സ്ത്രീകളുടെ പ്രകടനം നല്ലതല്ല. കണ്ണുകൾ കളിയായും ചാരനിറത്തിലുമാണ്, അവ വളരെ നല്ലതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.