വിചിത്രമായ ആചാരം: വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ആൺകുട്ടികൾ പ്രായമായ സ്ത്രീകളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം.

ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ കുക്ക് ദ്വീപുകളിലെ മംഗിയ ഗോത്രത്തിന് സവിശേഷമായ ഒരു ലൈം,ഗിക സംസ്കാരമുണ്ട്, അത് ചെറുപ്പക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും വിവാഹം വരെ ഒന്നിലധികം ലൈം,ഗിക പങ്കാളികളാകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ വയസ്സ് എത്തുമ്പോൾ, അവർ ഡോർസൽ സ്ലിറ്റിന് വിധേയരാകുകയും ഒരു വിദഗ്ധൻ ലൈം,ഗികതയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം, ലൈം,ഗിക പരിചയമുള്ള പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ ആൺകുട്ടികളുമായി ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അവരെ പുരുഷത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ ലൈം,ഗികമായി പ്രീതിപ്പെടുത്താമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മംഗിയ ഗോത്രക്കാർ ഈ രീതി സാധാരണവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി കണക്കാക്കുന്നു, എന്നാൽ മിക്ക പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങളും ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു.

മംഗയ സംസ്കാരം
51.8 km2 (20.0 ചതുരശ്ര മൈൽ) വിസ്തീർണ്ണവും 2016 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 499 ജനസംഖ്യയുമുള്ള കുക്ക് ദ്വീപുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രദേശമാണ് മംഗിയ ഗോത്രം. ബ്രിട്ടീഷ് പര്യവേക്ഷകന്റെ വരവിന് മുമ്പ്, മംഗയ സംസ്കാരം വളരെയധികം സവിശേഷതകളായിരുന്നു. മിക്ക നേതാക്കളും പ്രദേശങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി പലപ്പോഴും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുപോലെ അ, ക്രമം. എന്നാൽ 1823-ൽ ലണ്ടൻ മിഷനറി സൊസൈറ്റിയിലെ ജോൺ വില്യംസ് എന്ന മറ്റൊരു ബ്രിട്ടീഷ് പര്യവേക്ഷകൻ ദ്വീപ് സന്ദർശിച്ചതിനാൽ എല്ലാം മാറാൻ പോകുന്നു. തന്റെ ആദ്യ വരവിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ, ജോൺ വില്യംസ് 1824-ൽ മടങ്ങിയെത്തി, ദ്വീപുവാസികളെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ രണ്ട് പ്രസംഗകരെ വിട്ടു. താമസിയാതെ ദ്വീപുകളിൽ യുദ്ധവും രാഷ്ട്രീയ അ, ക്രമവും ഇല്ലാതായി.

Old with Young Old with Young

മംഗയയിലെ ലൈം,ഗികത
വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കഴിയുന്നത്ര ലൈം,ഗികാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ മംഗിയ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാംഗിയൻ ലൈം,ഗിക സംസ്കാരത്തിൽ, ര, തി മൂ, ർച്ഛ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല, എല്ലാ ലൈം,ഗിക ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെയും ഒരു സാധാരണ ഭാഗമാണ്, “ഏതാണ്ട് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും” ര, തി മൂ, ർച്ഛ കൈവരിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ വയസ്സ് എത്തുമ്പോൾ, അവർ ഡോർസൽ സ്ലിറ്റിന് വിധേയരാകുകയും ഒരു വിദഗ്ധൻ ലൈം,ഗികതയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം, ലൈം,ഗിക പരിചയമുള്ള പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ ആൺകുട്ടികളുമായി ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അവരെ പുരുഷത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ ലൈം,ഗികമായി പ്രീതിപ്പെടുത്താമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മംഗിയ ഗോത്രക്കാർ ഈ രീതി സാധാരണവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി കണക്കാക്കുന്നു, എന്നാൽ മിക്ക പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങളും ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് ലൈം,ഗിക ആചാരങ്ങൾ
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ അഭിരുചികളും നിർവചനങ്ങളും ഉണ്ട്, അവയിൽ ചിലത് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ലൈം,ഗിക ആശയങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രോബ്രിയാൻഡേഴ്സ് ഗോത്രം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ട്രോബ്രിയാൻഡേഴ്‌സ് “ലൈം,ഗികതയെ ഒരു നിഷിദ്ധമോ ലജ്ജാകരമായ പ്രവർത്തനമോ ആയിട്ടല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.” ജപ്പാനിൽ, “തലയണ സംസാരം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്, അവിടെ ആളുകൾ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് ഉറങ്ങാനും ആലിംഗനം ചെയ്യാനും പണം നൽകി. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ, “ജൈലങ്കുങ്” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്, അവിടെ ആളുകൾ അവരുടെ ലൈം,ഗിക ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു പ്രേതവുമായി ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ചിലർക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ അതാത് സംസ്കാരങ്ങളിൽ അവ സാധാരണവും സ്വീകാര്യവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കുക്ക് ദ്വീപുകളിലെ മംഗിയ ഗോത്രത്തിന് സവിശേഷമായ ഒരു ലൈം,ഗിക സംസ്കാരമുണ്ട്, അത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ ഗോത്രം അത് സാധാരണവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി കണക്കാക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ ലൈം,ഗിക സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്, അത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ അവ അവരുടെ സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ സാധാരണവും സ്വീകാര്യവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ സംസ്‌കാരങ്ങളെയും അവയുടെ ആചാരങ്ങളെയും നമുക്ക് വിചിത്രമോ അപരിചിതമോ ആയി തോന്നിയാലും ബഹുമാനിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.