ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

ബന്ധങ്ങൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാകാം, ചിലപ്പോൾ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഉറങ്ങുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും. തിരയൽ ഫലങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ആളുകൾ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാ:

1. വളരെ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുക: ഒരു നീണ്ട ദിവസത്തിന് ശേഷം, രണ്ട് പങ്കാളികളും അടുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വളരെ ക്ഷീണിതരായിരിക്കാം, ഇത് അടുത്തിടപഴകാനുള്ള ഊർജ്ജം കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും.
2. തുടരുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ: പ്രമേഹം പോലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈം,ഗികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ഉദ്ധാരണക്കുറവ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
3. ലൈം,ഗികാഭിലാഷത്തിന്റെ അഭാവം: ലൈം,ഗികാഭിലാഷത്തിന്റെ അഭാവം, അമിത ക്ഷീണം, അടുപ്പമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകാം.
4. വ്യത്യസ്‌ത ലി, ബി ഡോ ലെവലുകൾ: ലി, ബി ഡോ ലെവലിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഘർഷണം സൃഷ്ടിക്കും.
5. വൈകാരികമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി വൈകാരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തെ ബാധിക്കും.
6. സ്നേഹക്കുറവ്: സ്‌നേഹം കുറയുന്നത് ബന്ധത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.
7. അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ: അടുപ്പത്തിന്റെ ആവൃത്തിയിലോ സ്വഭാവത്തിലോ ഉള്ള വിയോജിപ്പുകൾ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

Woman Woman

ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും, ഉദാഹരണത്തിന്:

  • രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും വിശ്രമിക്കാനും റീചാർജ് ചെയ്യാനും അവസരമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പങ്കാളികൾക്ക് തിരക്കുള്ള ഷെഡ്യൂളുകളുണ്ടെങ്കിൽ.
  • ദമ്പതികൾക്കായി ഒരു പ്രമേഹ ഭക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക.
  • “ഫോർ ലവ്സ്” പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ ആശയവിനിമയവും വൈകാരിക ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
  • വൈകാരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക.
  • പതിവ് രാത്രികൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് പോലെ, വ്യക്തിപരവും ദമ്പതികളുമായുള്ള അടുപ്പം തമ്മിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക.

ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും തുറന്ന ആശയവിനിമയം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ ലൈം,ഗിക ബന്ധങ്ങളും മൊത്തത്തിലുള്ള ബന്ധ സംതൃപ്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.