ഞാൻ 30 വയസ്സുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് അയൽപക്കത്തെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർ എന്നെ കൂട്ടിന് വിളിക്കും… ചേച്ചിയുടെ പല രഹസ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ സാധിച്ചു നൽകാറുണ്ട്… പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യമില്ല… ഞാൻ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്.

ചോദ്യം: ഞാൻ 30 വയസ്സുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്, എൻ്റെ അയൽപക്കത്തെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്. ചിലപ്പോൾ, ചേച്ചി ഉറങ്ങാൻ കൂടെ കൂട്ടാൻ എന്നെ വിളിക്കും. അവളുടെ പല രഹസ്യ ആഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ നിറവേറ്റുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല. ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം?

സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കൽ

നിങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണവും അതിലോലവുമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അത് തകർക്കാം. നിങ്ങൾ 30 വയസ്സുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്, ഭർത്താവ് വിദേശത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തെ ചേച്ചിയുടെ രഹസ്യ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ക്രമീകരണം തുടരുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു

നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരുപക്ഷേ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് അസുഖകരമായി മാറിയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതിരുകൾക്കും മുൻഗണന നൽകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുക

ഇതുൾപ്പെടെ ഏത് ബന്ധത്തിലും വ്യക്തമായ അതിരുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇല്ലെന്ന് പറയാനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലെ അഭ്യർത്ഥനകൾ മാന്യമായി നിരസിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

Woman Woman

ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം

ആശയവിനിമയം പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ വികാരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചും ഭാവി ക്ഷണങ്ങൾ മാന്യമായി നിരസിച്ചും അയൽപക്കത്തെ ചേച്ചിയുമായി തുറന്നതും സത്യസന്ധവുമായ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് സഹായകമായേക്കാം. മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വയം മുൻഗണന നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുക.

പിന്തുണ തേടുന്നു

അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്, അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒരു ഉപദേശകനിൽ നിന്നോ പിന്തുണ തേടുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും കാഴ്ചപ്പാടും വൈകാരിക പിന്തുണയും നൽകാൻ കഴിയും.

 

ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും വ്യക്തമായ അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചേച്ചിയുമായി തുറന്ന് സത്യസന്ധമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, ഭൂതകാലത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ നന്ദിയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പ്രകടിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തുണ തേടുക.

ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വായനക്കാരുടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്തുവിടില്ല.