എനിക്ക് 48-വയസ്സായി എങ്കിലും മൂന്ന് ഭാര്യമാർ ഉണ്ട്; രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയുമായി എത്ര തവണ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും മടുപ്പ് തോന്നുകയേ ഇല്ല; ഇത് കാരണം മറ്റു രണ്ടു ഭാര്യമാർ ഞാനുമായി അത്ര അടുപ്പത്തിലല്ല.

ചോദ്യം: എനിക്ക് 48 വയസ്സുണ്ട്, മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ട്; രണ്ടാം ഭാര്യയുമായി എത്ര തവണ അവി,ഹിതബന്ധമുണ്ടായാലും മടുക്കില്ല; ഇക്കാരണത്താൽ, മറ്റ് രണ്ട് ഭാര്യമാരും എന്നോട് അത്ര അടുപ്പത്തിലല്ല.

1. ഒന്നിലധികം വിവാഹങ്ങളുടെ ചലനാത്മകത മനസ്സിലാക്കുക

മൂന്ന് ഭാര്യമാർ ഉള്ളത് സംതൃപ്തവും എന്നാൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ അനുഭവമായിരിക്കും. ഓരോ ഭാര്യയും അവളുടെ സവിശേഷമായ കാഴ്ചപ്പാടും പ്രതീക്ഷകളും ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, ഈ ചലനാത്മകതയെ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പരിഗണന ആവശ്യമാണ്. ഒരു പങ്കാളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇണയുമായി ശക്തമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ അവഗണനയുടെയോ അസൂയയുടെയോ വികാരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

2. ദൃഢമായ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു

ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയത്തിനും സഹാനുഭൂതിക്കും മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും അരക്ഷിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഓരോ ഭാര്യയുമായും ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുക. അവരുടെ വികാരങ്ങളും ആശങ്കകളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ തുറന്നതും സത്യസന്ധവുമായ സംഭാഷണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

Woman Woman

3. പ്രതീക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക

ബന്ധത്തിനുള്ളിൽ പ്രതീക്ഷകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാര്യയുമായി കൂടുതൽ ശക്തമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും, എല്ലാ പങ്കാളികളോടും തുല്യ ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധയും കാണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ സുരക്ഷിതത്വബോധവും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ബോധവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.

4. പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടുന്നു

നിങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം വിവാഹങ്ങളുടെ ചലനാത്മകത സന്തുലിതമാക്കാൻ നിങ്ങൾ പാടുപെടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൗൺസിലറുടെയോ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെയോ സഹായം തേടുന്നത് പരിഗണിക്കുക. ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും തന്ത്രങ്ങളും അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയും.

5.

ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുള്ളത് പ്രതിഫലദായകമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും, എന്നാൽ അതിന് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളിൽ നിന്നും പരിശ്രമവും ധാരണയും ആവശ്യമാണ്. ആശയവിനിമയം, സഹാനുഭൂതി, തുല്യ ശ്രദ്ധ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഭാര്യമാരുമായും നിങ്ങൾക്ക് ശക്തവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തവുമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയും.

ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വായനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്തുവിടില്ല