ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ശേഷം ശാരീരിക ബന്ധം ഇങ്ങനെ.

ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്.

ലോകമെമ്പാടും വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധമായ ബന്ധമാണ് വിവാഹം. ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നാമെങ്കിലും, അത് ആചരിക്കുന്നവർക്ക് ആഴത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ടാൻസാനിയയിലെ നൈമോംഗോ ഗ്രാമത്തിലെ കുരിയ ഗോത്രക്കാർ ആചരിക്കുന്ന നംബ ന്യോബു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്.

എന്താണ് നമ്പ ന്യോഭു?

ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് നംബ ന്യോഭു. കുര്യ ഗോത്രത്തിൽ ഈ പാരമ്പര്യം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലവിലുണ്ട്. വിവാഹശേഷം രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവർ പരസ്പരം ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുന്നില്ല. പകരം, അവർ മനഃശാസ്ത്രപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നമ്പ ന്യോഭുവിന്റെ പ്രാധാന്യം

Marriage Marriage

സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാൻ നംബ ന്യോഭു സഹായിക്കുമെന്ന് കുരിയ ഗോത്രക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരസ്പരം വികാരങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ധാരണ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് വിജയകരമായ ദാമ്പത്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് വിവാഹ പാരമ്പര്യങ്ങൾ

ലോകമെമ്പാടും വിവാഹ പാരമ്പര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. മസായി സമൂഹത്തിൽ, വിവാഹങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി അച്ഛന്മാരോ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരോ ആണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പോലുള്ള ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ, ഏകഭാര്യത്വം ഒരു മാനദണ്ഡമാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പോലെയുള്ള മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ ബഹുഭാര്യത്വം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി കുരിയ ഗോത്രക്കാർ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു വിവാഹ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്പ ന്യോഭു. പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് വിചിത്രമായി തോന്നാമെങ്കിലും, അത് പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് ആഴത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആഘോഷിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നും, വൈവിധ്യമാണ് ലോകത്തെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാക്കുന്നത് എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.