എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇതാ.

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുള്ള ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ അടച്ചിരിക്കും എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പല സന്ദർശകരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ചിലർ ഇതൊരു യാദൃശ്ചിക വിചിത്രമായി തള്ളിക്കളയാമെങ്കിലും, ഈ പാരമ്പര്യത്തിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ആചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട്.

Barber Shop
Barber Shop

ഇന്ത്യയിലെ ബാർബർ ഷോപ്പുകളുടെ ചരിത്രം.

ഇന്ത്യയിലെ ബാർബർമാരുടെ ചരിത്രം പുരാതന കാലത്ത് ബാർബർമാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ വളരെ ആദരണീയരായ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. അവർ ചമയകലയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു, രാജകീയ കോടതിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ അവർ പലപ്പോഴും വിളിക്കപ്പെട്ടു. കാലക്രമേണ, ബാർബർ തൊഴിൽ വികസിച്ചു, കൂടാതെ പല ബാർബർമാരും ഹെയർകട്ട്, ഷേവ്, മസാജ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി.

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ അടയ്ക്കുന്ന പാരമ്പര്യം

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ അടച്ചിടുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപകമാണ്. ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒന്ന്, ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നാണ്. ഈ സമയത്ത്, ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്, അത് അവരുടെ അവധി ദിവസമായിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി, തങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് രക്ഷാധികാരികളോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി ഇന്ത്യൻ ബാർബർമാർ ചൊവ്വാഴ്ചയും കടകൾ അടച്ചു തുടങ്ങി.

മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം, ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ചകളെ അശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു, പലരും ഈ ദിവസം പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുകയോ കാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ പാരമ്പര്യം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി നിരവധി ബാർബർമാരും ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ കടകൾ അടയ്ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഇന്ത്യയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ അടച്ചിടുന്ന പാരമ്പര്യം ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഘടകങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും, ഈ പാരമ്പര്യത്തെ മാനിക്കുകയും അതിന്റെ പിന്നിലെ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.