ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികവും ആരോഗ്യകരവുമായ ഭാഗമാണ് ലൈം,ഗികബന്ധം. ആളുകൾക്ക് അടുപ്പവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. എന്നിരുന്നാലും, ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൽ ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന ചെയ്യും. വിഷയത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ഒരു അവലോകനം നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഗവേഷണം നടത്തും.

COVID-19 ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ലൈം,ഗിക പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

COVID-19 പാൻഡെമിക് അവരുടെ ലൈം,ഗിക പെരുമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്‌നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ (NCBI) യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ, COVID-19 ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് സ്ത്രീകളിൽ ലൈം,ഗികതയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയും സ്വകാര്യതയില്ലായ്മയും സമ്മർദ്ദവുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടായതായും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

ലൈം,ഗിക പെരുമാറ്റവും സ്വാധീനവും

എൻ‌സി‌ബി‌ഐയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, ലൈം,ഗിക പെരുമാറ്റം യുവതികളിൽ വർദ്ധിച്ച പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റും നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കുറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പങ്കാളിയും ബന്ധത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പോലുള്ള സാന്ദർഭിക വേരിയബിളുകൾ ലൈം,ഗിക സ്വഭാവവും സ്വാധീനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി.

ലൈം,ഗിക പെരുമാറ്റവും ആരോഗ്യവും

Woman looking changes Woman looking changes

വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) പ്രകാരം വ്യക്തികളുടെയും ദമ്പതികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ലൈം,ഗിക ആരോഗ്യം അടിസ്ഥാനപരമാണ്. ലൈം,ഗിക ആരോഗ്യത്തിന് ലൈം,ഗികതയോടും ലൈം,ഗിക ബന്ധങ്ങളോടും പോസിറ്റീവും മാന്യവുമായ സമീപനം ആവശ്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധം, വിവേചനം, അ, ക്രമം എന്നിവയില്ലാതെ സന്തോഷകരവും സുരക്ഷിതവുമായ ലൈം,ഗിക അനുഭവങ്ങൾ നേടാനുള്ള സാധ്യതയും ആവശ്യമാണ്. ലൈം,ഗിക ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ വിശാലവും ലൈം,ഗിക ആഭിമുഖ്യവും ലിംഗ വ്യക്തിത്വവും, ലൈം,ഗിക പ്രകടനവും, ബന്ധങ്ങളും, ആനന്ദവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

അഡോളസന്റ് ഹെൽത്ത് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ ലൈം,ഗിക സ്വഭാവം പങ്കാളികളാണെന്നും ലൈം,ഗിക പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും കണ്ടെത്തി. ലൈം,ഗിക പെരുമാറ്റം സാമൂഹികവും ബന്ധവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലൈം,ഗികാതിക്രമത്തെത്തുടർന്ന് ലൈം,ഗിക പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ലൈം,ഗികാതി, ക്ര മം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈം,ഗിക സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. സേജ് ജേർണൽസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ ലൈം,ഗികാതി, ക്ര മം അനുഭവിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാ ,മെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആൽക്കഹോൾ ദുരുപയോഗം ആ, ക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള ലൈം,ഗിക സ്വഭാവത്തിന് അപകട ഘടകമാകുമെന്നും പഠനം കണ്ടെത്തി.

ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിന് ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക്. പങ്കാളിയുടെയും ബന്ധത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം, സമ്മർദ്ദം, ലൈം,ഗികാതി, ക്ര മം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ കാരണം ലൈം,ഗിക സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. വ്യക്തികളുടെയും ദമ്പതികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ലൈം,ഗിക ആരോഗ്യം അടിസ്ഥാനമാണ്. ലൈം,ഗികതയോടും ലൈം,ഗിക ബന്ധങ്ങളോടും പോസിറ്റീവും മാന്യവുമായ സമീപനം ആവശ്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധം, വിവേചനം, അ, ക്രമം എന്നിവയില്ലാതെ സന്തോഷകരവും സുരക്ഷിതവുമായ ലൈം,ഗിക അനുഭവങ്ങൾ നേടാനുള്ള സാധ്യതയും ആവശ്യമാണ്.