ആദ്യരാത്രി ഗ്രാമവാസികൾ മുഴുവൻ മുറിക്ക് പുറത്ത് കാവൽ ഇരിക്കുന്നു, ശേഷം രാവിലെ..

ലോകത്ത് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളുണ്ട്. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അആദ്യരാത്രി ഇന്ന് ഒരു ആചാരമായി മാറിയ. അതേ സമയം ഹണിമൂൺ സമയത്ത് ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ മുഴുവനും മുറിക്ക് പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന നിരവധി സമൂഹങ്ങളുണ്ട്. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനു പിന്നിലെ കാരണം അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും.

Indian Wedding
Indian Wedding

കഞ്ചർഭട്ട് എന്ന ഒരു സമൂഹം കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഈ പഴക്കമേറിയതും നാണംകെട്ടതുമായ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നു. വധുവിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആചാരം നടത്തുന്നത്. പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, വരനും വധുവും മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വെള്ള ഷീറ്റ് നൽകുന്നു. കട്ടിലിൽ ഈ ഷീറ്റ് വിരിച്ചാണ് നവദമ്പതികൾ ഉറങ്ങുന്നത്. അതിനാൽ ആദ്യമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ എളുപ്പത്തിൽ രക്ത കറ പിടിക്കും.

രാവിലെ ഗ്രാമവാസികൾ ഷീറ്റിൽ ഒരു കറ കാണുന്നു. ഷീറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കറ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ ശുദ്ധമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഗ്രാമ വാസികൾ കിടക്കയിൽ കര ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു.