കേരളത്തിലെ 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭർത്താക്കന്മാരുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ തൃപ്തരല്ല.

ഒരു സ്വകാര്യ സർവേ ഏജൻസി അടുത്തിടെ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കേരളത്തിലെ 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ തൃപ്തരല്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൃപ്തിക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ, സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം, സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിലേക്ക് ഈ ലേഖനം പരിശോധിക്കും.

അതൃപ്തിക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ

40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾക്കിടയിലെ അസംതൃപ്തിയുടെ പ്രാഥമിക കാരണങ്ങൾ ഇവയാണെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി:

 • അടുപ്പത്തിന്റെയും വൈകാരിക ബന്ധത്തിന്റെയും അഭാവം
 • ശാരീരിക മുൻഗണനകളിലെ പൊരുത്തക്കേട്
 • അവിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും
 • ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും ധാരണയുടെയും അഭാവം

സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമത്തെ ബാധിക്കുന്നു

Woman Woman

ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളിലുള്ള അതൃപ്തി സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിൽ നിരവധി പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും, ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ:

 • താഴ്ന്ന ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും
 • വർദ്ധിച്ച സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും
 • കുടുംബവുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഉള്ള ബന്ധം വഷളാകുന്നു
 • വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ക്ഷീണം

സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾക്കിടയിലെ അസംതൃപ്തിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം:

 • പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള തുറന്ന ആശയവിനിമയവും സത്യസന്ധമായ സംഭാഷണങ്ങളും
 • വ്യക്തിപരമായ മുൻഗണനകളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പുനർമൂല്യനിർണയം
 • ദമ്പതികളുടെ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പി പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടുക
 • വൈകാരിക അടുപ്പവും ബന്ധവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
 • പരസ്പര ബഹുമാനവും ധാരണയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

കേരളത്തിലെ 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾക്കിടയിലെ അതൃപ്തിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ പഠനം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. അതൃപ്തിക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയും.