പ്രായമാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് താൽപ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുമോ? സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ?

പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ സ്ത്രീകളിലും പ്രായമാകുമ്പോൾ ലൈം,ഗികാസക്തി കുറയുന്നില്ല. കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സെ,ക്‌സ് ഡ്രൈവ് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നതായി സമീപകാല പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയല്ല.

പഠനം എന്താണ് പറയുന്നത്?

ന്യൂയോർക്കിൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ, 20 നും 55 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 1,000 സ്ത്രീകളെ പരിശോധിച്ചു. ഈ പഠനത്തിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ ഫലം, 45 നും 55 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ലൈം,ഗികമായി സജീവമാണ് എന്നതാണ്.

Woman
Woman

പ്രത്യേകിച്ച്, അവരിൽ 28 ശതമാനവും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടും ഏഴും തവണ ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, അവർക്ക് ശാരീരികമായും വൈകാരികമായും പങ്കാളിയുമായി അടുപ്പം തോന്നുന്നു.

പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ

സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രായമാകുമ്പോൾ, ലൈം,ഗികാഭിലാഷത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും രീതിയും മാറുന്നു, പക്ഷേ ലൈം,ഗികാഭിലാഷം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കുറയുന്നില്ല.

തെറ്റിദ്ധാരണ

കുട്ടികളോടുള്ള സ്‌ത്രീകളുടെ ഉത്‌കണ്‌ഠയും അവരുടെ വളർത്തലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും അവർ കുട്ടിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ ലൈം,ഗിക ആകർഷണവും ലൈം,ഗികതയോടുള്ള അഭിനിവേശവും പ്രായം കൂടുന്തോറും കുറയുന്നുവെന്നും പുരുഷന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.

ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്

രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ലൈം,ഗിക ആകർഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനുമുള്ള കാരണം, കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതിനുശേഷമോ പ്രായമായതിന് ശേഷമോ അവർ തങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ഇഷ്ടങ്ങളും ലൈം,ഗിക താൽപ്പര്യങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ്.

ഇത് മനസിലാക്കി, പ്രായമാകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ലൈം,ഗിക താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പരസ്പരം നൽകുക.