ബംഗാളിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഗർഭനിരോധന ഉറകളുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചുവരുന്നു, കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ.

നിരാകരണം(Disclaimer): പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രവണതയെ തുടർന്നുള്ള ലേഖനം വിവരിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക വാർത്താ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും രാസപ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രസതന്ത്ര അധ്യാപകന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഈ രീതിയിൽ കോ,ണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. സുരക്ഷിതത്വത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും ദോഷകരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ലേഖനം വിവരദായക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അത്തരം പെരുമാറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ അംഗീകരിക്കുന്നതോ ആയി കാണരുത്.

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ശാരീരിക കബന്ധം തടയാനാണ് കോ,ണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്നാൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കോ,ണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ വിറപ്പിക്കും. ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂരിൽ ഗർഭനിരോധന ഉറകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്തംഭിച്ചു. ഇവിടെ യുവാക്കൾ ല,ഹ,രി,ക്കാ,യി കോ,ണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് കോ,ണ്ടം ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ച് ക്ഷാമം നേരിട്ടു. ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചതിന്റെ കാരണം പുറത്തുവരുമ്പോൾ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല.

Cover
Cover

ദുർഗാപൂർ, ബിദാൻ നഗർ, ബെനച്ചിറ്റി തുടങ്ങി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും രുചിയുള്ള കോ,ണ്ടംസിന്റെ ആവശ്യം അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചു. ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ രുചിയുള്ള കോ,ണ്ടം തിരയുന്നു. മുമ്പ് മൂന്നും നാലും പാക്കറ്റുകൾ വിറ്റിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കില്ലെന്ന് കടയുടമകൾ പറയുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കോ,ണ്ടം ആണ്. പല കടകളിലും എത്തി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു.

അവിടെയുള്ള ഒരു കടയുടമ പറഞ്ഞു, ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് കോ,ണ്ടം എന്തിനാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ മ,ദ്യ,പി,ച്ചി,രി,ക്കു,മ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് കടയുടമ സ്തംഭിച്ചുപോയി. മറുവശത്ത് ദുർഗാപൂരിലെ മണ്ഡൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരൻ പറഞ്ഞു കോ,ണ്ടം തിളപ്പിച്ച ശേഷം ആൺകുട്ടികൾ ആവിയിൽ മയങ്ങുന്നു. ഇത് തിളപ്പിച്ച് ല,ഹ,രി പദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ വെള്ളം കുടിക്കുക. ഗർഭനിരോധന ഉറകളിൽ ആരോമാറ്റിക് സംയുക്തം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് വിഘടിച്ച് മ,ദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഗമ്മിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംയുക്തം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കോ,ണ്ടം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ദീർഘനേരം മുക്കിവയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ കാർബൺ തകർക്കുകയും ആ,ൽ,ക്ക,ഹോ,ൾ സംയുക്തമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് അടിമകളായ ആൺകുട്ടികൾ നീരാവി ശ്വസിക്കാൻ ഈ കോ,ണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നു. നേച്ചർ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം, ഗ,ർഭനി,രോധന ഉറകളിലെ സുഗന്ധ സംയുക്തങ്ങൾ ഉരുകിയ ശേഷം മ,ദ്യ,മാ,യി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. അത് ആരെയും അടിമയാക്കാം. ഈ ഗവേഷണ പ്രകാരം, കോ,ണ്ടം ചൂടുള്ള തുറന്ന വെള്ളത്തിൽ ദീർഘനേരം സൂക്ഷിച്ചാൽ, അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരോമാറ്റിക് സംയുക്തങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കലരുകയും ഈ വെള്ളം ല,ഹ,രി,യാ,യി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഗ,ർഭ,നി,രോ,ധന ഉറകളുടെ ആസക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.