സ്വകാര്യ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എയർഹോസ്റ്റസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

മുൻ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റായ സാസ്കിയ സ്വാൻ, “അബോവ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട്: സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് എ പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റ്” എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ സമ്പന്നർക്കും പ്രശസ്തർക്കും വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു. ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെയും സ്വകാര്യ ജെറ്റുകളുടെയും സമ്പന്നരുടെ അതിരുകടന്ന ജീവിതശൈലിയുടെയും ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച ഈ പുസ്തകം നൽകുന്നു.

സ്വകാര്യതയും ആഡംബരവും

വാണിജ്യ വിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വകാര്യ ജെറ്റുകൾ ഉയർന്ന സ്വകാര്യതയും ആഡംബരവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലവും സുഖപ്രദമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സേവനവുമുണ്ട്. സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും രഹസ്യാത്മകതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു, യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ വിവേചനാധികാരവും സ്വകാര്യതയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പരിഹാസ്യമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ

സാസ്കിയ സ്വന്റെ പുസ്തകമനുസരിച്ച്, സമ്പന്നരായ യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റുകൾ അതിരുകടന്നതും അതിരുകടന്നതുമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ നേരിട്ടേക്കാം. ഈ അഭ്യർത്ഥനകൾ പ്രത്യേക ഭക്ഷണ പാനീയ മുൻഗണനകൾ മുതൽ അസാധാരണമായ ആവശ്യങ്ങൾ വരെയാകാം. സമ്പന്നരുടെയും പ്രശസ്തരുടെയും ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ നേരിട്ട വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും പ്രക്ഷുബ്ധവുമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ സാസ്കിയയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

രഹസ്യാത്മകത

Private Jet Private Jet

സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും രഹസ്യാത്മകതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ വിവേചനാധികാരവും സ്വകാര്യതയും പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം. സാസ്കിയയുടെ പുസ്തകം സ്വകാര്യ ജെറ്റുകളുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അവിടെ യാത്രക്കാർ ഉയർന്ന സ്വകാര്യതയും രഹസ്യാത്മകതയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ലൈം,ഗിക ദുരാചാരം

ചില ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റുകൾ വിമാനത്തിന്റെ ഉടമയുമായി ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് സാസ്കിയ സ്വാൻ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ക്ലെയിം എല്ലാ സ്വകാര്യ ജെറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകളിലും നടക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സാസ്‌കിയയുടെ പുസ്തകം സ്വകാര്യ ജെറ്റുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു കാഴ്ച നൽകുന്നു, അവിടെ യാത്രക്കാർ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സ്വകാര്യതയും രഹസ്യാത്മകതയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രക്ഷുബ്ധമായ അനുഭവങ്ങൾ

സമ്പന്നരുടെയും പ്രശസ്തരുടെയും ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ നേരിട്ട വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും പ്രക്ഷുബ്ധവുമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ സാസ്കിയയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെയും സ്വകാര്യ ജെറ്റുകളുടെയും പരിഹാസ്യമായ അഭ്യർത്ഥനകളുടെയും സമ്പന്നരുടെ ഭ്രാന്തൻ മാലിന്യങ്ങളുടെയും ലോകത്തിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം ഒരു കാഴ്ച നൽകുന്നു.

സാസ്കിയ സ്വന്റെ പുസ്തകം “അബോവ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട്: സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് എ പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റ്” സ്വകാര്യ ജെറ്റുകളുടെ ലോകത്തെയും സമ്പന്നരുടെയും പ്രശസ്തരുടെയും ജീവിതരീതികളെക്കുറിച്ചും ആകർഷകമായ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു. സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രത്യേക വിശദാംശങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാമെങ്കിലും, സമ്പന്നരുടെ ആഡംബരവും പലപ്പോഴും അതിരുകടന്നതുമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പുസ്തകം ഒരു കാഴ്ച നൽകുന്നു.