മൂന്ന് പേരുടെ ഡിഎൻഎയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച അത്ഭുതകരമായ കുട്ടി, ഒരിക്കലും ഒരു രോഗവും വരില്ല!

ശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പം മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വരാൻ കാരണം മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പമാക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിശ്രമം ആർക്കും ജനിതക രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതും ഇപ്പോൾ സാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്.

സത്യത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പിറന്നിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർബേബി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒന്നും തെറ്റില്ല കാരണം ഈ കുട്ടി ജനിച്ചത് മൂന്ന് പേരുടെ ഡിഎൻഎയിൽ നിന്നാണ്. മാതാപിതാക്കളെ കൂടാതെ ഒരു അധിക സ്ത്രീയുടെ ഡിഎൻഎ ഇതിലുണ്ട്. ഈ കുട്ടിയെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ അത് ഒരു അത്ഭുതത്തിൽ കുറവല്ല. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ രോഗങ്ങളെ തടയാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ കണ്ടാൽ ഇത് IVF ടെക്നിക്കിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ്.

Baby Foot
Baby Foot

നവജാത ശിശുക്കളെ ജനിതക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിനായി ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീയുടെ മുട്ടകൾ എടുക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് IVF ഭ്രൂണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം അത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരുന്നു. ജനിതക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയിലേക്ക് കടക്കില്ലെന്നും കുട്ടി എപ്പോഴും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുമെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ കുട്ടി വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ. കുട്ടിക്കുള്ളിലെ ഡിഎൻഎയുടെ 99.8 ശതമാനവും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ഡിഎൻഎ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയിൽ നിന്നുമാണ്. കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവവും മുഖവും നിറവും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും പോലെ ആയിരിക്കും. ഇതിനർത്ഥം കുട്ടി പൂർണ്ണമായും മാതാപിതാക്കളെപ്പോലെ കാണപ്പെടും.