ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കും.

ജീവിതം ഹ്രസ്വമാണ്, യുവത്വം പരിമിതമാണ്. ഇന്ന് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഭാവിയിൽ പശ്ചാത്താപം കുറയ്ക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഖേദിക്കും:

1. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു

പശ്ചാത്താപം പലപ്പോഴും നഷ്‌ടമായ അവസരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത്, അർത്ഥവത്തായ ജോലി പിന്തുടരാത്തതിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് ഭയം നിങ്ങളെ തടയാൻ അനുവദിക്കരുത്. വെയ്ൻ ഗ്രെറ്റ്‌സ്‌കി പറഞ്ഞതുപോലെ, “നിങ്ങൾ എടുക്കാത്ത ഷോട്ടുകളുടെ 100 ശതമാനവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും.” നിങ്ങളുടെ ഭയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ചുവടുവെപ്പ് പോലും എടുക്കുക. ടോണി റോബിൻസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എത്ര തെറ്റുകൾ വരുത്തിയാലും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സാവധാനത്തിൽ മുന്നേറിയാലും, ശ്രമിക്കാത്ത എല്ലാവരേക്കാളും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മുന്നിലാണ്.” ഒരു പ്രവർത്തനവുമില്ലാത്തതിനേക്കാൾ മെല്ലെയുള്ള പുരോഗതിയാണ് നല്ലത്. ഉപേക്ഷിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്ന ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്.

2. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക

Worried man Worried man

നിഷേധാത്മകമായ കമ്പനിയുമായി നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതും അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കാത്തതും ഭാവിയിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ഇടയാക്കും. നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നിക്ഷേപിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ച് മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉപേക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്ന ബന്ധങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, വിഷ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭയപ്പെടരുത്.

3. വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും പഠനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു

വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കും പഠനത്തിനും തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയോ വൈദഗ്ധ്യമോ നേടിയെടുക്കാത്തതിന്റെ ഖേദം ഒഴിവാക്കുക. സ്വാർത്ഥതയും അഹങ്കാരവും അരുത്, പകരം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ലോകം നിങ്ങളോട് ഒന്നും കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല; നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് എന്തെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു നട്ടെല്ല് വികസിപ്പിക്കുക, ഒരു വിഷ്ബോൺ അല്ല, ഒരിക്കലും വളരുന്നതും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും നിർത്തരുത്.

ആത്യന്തികമായി, ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എത്ര പശ്ചാത്താപമുണ്ടെന്ന് നിർണ്ണയിക്കും. ഭയമോ കാലതാമസമോ മുൻകാല തെറ്റുകളോ നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഒരു ചുവട് വെക്കുക, പുരോഗതി കൈവരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത വളർച്ച എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താനും കുറഞ്ഞ പശ്ചാത്താപങ്ങളോടെ ജീവിതം നയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്.