ഈ പക്ഷി എത്ര ദഹിച്ചാലും വെള്ളം കുടിക്കില്ല, ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്ന്.

ഭൂമിയിൽ 5000 ദശലക്ഷം പക്ഷികൾ വസിക്കുന്നു. അവയിൽ പല ഇനങ്ങളും വളരെ അപൂർവമാണ്. ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നവ ഈ പക്ഷികളിൽ പലതുമുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിജീവിക്കാൻ വെള്ളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ചില മൃഗങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം വെള്ളം കുടിച്ച് അതിജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് അത് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും.

Jacobin Cuckoo
Jacobin Cuckoo

ഈ പ്രത്യേക പക്ഷി ദാഹത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ നദിയിൽ നിന്നോ കുളത്തിൽ നിന്നോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല. ഇതോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്താലും കുടിക്കില്ല. ഈ പക്ഷി ഏത് വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. കാരണം വെള്ളം കുടിക്കാതെ ആർക്കും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ പ്രത്യേക പക്ഷിയുടെ പേര് എന്താണെന്നും അത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം.

ഈ പക്ഷി തടാകത്തിൽ നിന്നോ കുളത്തിൽ നിന്നോ നദിയിൽ നിന്നോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല. ഈ പക്ഷി മഴവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കൂ എന്നറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും. മഴ പെയ്താൽ ദാഹം ശമിക്കും. ചതക് (Jacobin Cuckoo) എന്നാണ് ഈ പ്രത്യേക പക്ഷിയുടെ പേര്. ദാഹിക്കുമ്പോള്‍ ഈ പക്ഷി വെള്ളം കുടിക്കില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോള്‍ മഴവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കൂ.

ചാതകിന് ദാഹിച്ച് വെള്ളം നിറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ എറിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ വായ തുറക്കില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ പക്ഷി ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ആത്മാഭിമാനമുള്ളതാണ്. ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും മാത്രമാണ് ചതക് പക്ഷി കാണപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇത് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്.

ഈ പക്ഷി ഭൂരിഭാഗം സമയവും ആകാശത്ത് നോക്കി നിൽക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗർവാൾ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ഈ പക്ഷിയെ ചോളി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മാർവാരിയിൽ ഇതിനെ മഗ്വ എന്നും പാപ്പിയ എന്നും വിളിക്കുന്നു.