മുൻ കാമുകനൊപ്പം ഒരു രാത്രി മരണാസന്നയായ ഭാര്യയുടെ അവസാന ആഗ്രഹം – ഹൃദയം തകർന്ന ഭർത്താവ്!

9 വർഷത്തോളമായി ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യ അവസാന നിമിഷങ്ങള് എണ്ണിത്തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു ദുരന്തം. ഒൻപതോ പത്തോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഭാര്യ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ഭർത്താവ് അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്തു.

വിവാഹത്തിന് ശേഷം നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ കണ്ട ദമ്പതികൾ പത്ത് വർഷത്തോളമായി ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുകയായിരുന്നു, എന്നാൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താൻ കിടപ്പിലാകുമെന്ന് കരുതി വിചിത്രമായ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

Hand Hand

മുൻ കാ ,മുകനൊപ്പം ഒരു രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ ചിലവഴിക്കണമെന്നത് തന്റെ ആഗ്രഹമാണെന്നും ശാരീരികമായും മാനസികമായും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മുൻ കാ ,മുകനുമാത്രമേ കഴിയൂ എന്നാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. ഞെട്ടിപ്പോയ ഭർത്താവ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി: “ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഇതുപോലെ ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ മുൻ കാ ,മുകനുമായി ശൃംഗാരം നടത്തുന്നത് അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു.” , “എനിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ഇയാൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും യുവതിയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിനോട് പ്രതികരിച്ച നിരവധി നെറ്റിസൺസ് പറഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.